Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden hondengedragsdeskundige Annemieke Faber

Annemieke Faber is gevestigd aan Tolbaas 37 | 8401 GD | Gorredijk

Kamer van koophandel: 71899928

Website:  annemiekefaber.nl
Email: info@annemiekefaber.nl

Voor de overeenkomsten tussen hondengedragsdeskundige Annemieke Faber en haar klanten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle  adviezen, trainingen, coaching,  en alle andere zaken, online en offline van Annemieke Faber.

 1. Begrippen Annemieke Faber

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Annemieke Faber

o    Annemieke Faber is de onderneming die op eigen naam aan een groep, publiek of  personen coaching, training, gedragsadviezen en aan deze gerelateerde diensten aanbiedt.

 • Klant

o    Natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Annemieke Faber.

 • Dienst

o    De door Annemieke Faber aangeboden, training, gedragsadviezen en aanverwante online en offline diensten.

 • Overeenkomst

o    Overeenkomst waardoor Annemieke Faber zich verbindt tot het aanleveren van de door haar aangeboden diensten en de klant tot betaling van deze dienst.

 1. Aansprakelijkheid

2.1   De klant is altijd verantwoordelijk voor eventuele schade, die de klant zijn of haar hond veroorzaakt. Deelname aan de diensten van Annemieke Faber is altijd voor eigen risico van de klant.

2.2   Wanneer de klant , meegebrachte bezoekers van klant of hond(en) van klant enige schade veroorzaken is klant hiervoor altijd verantwoordelijk. Dit geldt tevens voor alle eventuele schade aan materialen van Annemieke Faber.

2.3   Annemieke Faber is nimmer aansprakelijk voor schade welke tijdens uitoefening van haar diensten zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of aan derden is geheel voor risico van de klant.

2.4   Annemieke Faber adviseert klanten een goede verzekering af te sluiten, dit geldt tevens voor de hond(en) van de klant.

2.5   Klant, inclusief hond(en) van klant, welke dermate onredelijke hinder en of overlast veroorzaken kunnen door (medewerkers van) hondengedragsdeskundige Annemieke Faber van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van klant komen.

2.6  Annemieke Faber levert professionele diensten. Echter de klant blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Annemieke Faber heeft tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn echter nimmer te geven.

 1. Deelname diensten

3.1   De klant kan zich zowel telefonisch dan wel per email of per internet via de website voor een van de diensten aanmelden. Afspraken worden altijd per email aan klant bevestigd.

3.2   Na aanmelding ontvangt klant een bevestiging via email, met de overeengekomen datum, tijd, locatie en de te maken kosten. Wanneer de dienst binnen twee weken na een aanmelding zal plaatsvinden kan de klant worden gevraagd om af te zien van de bedenktijd van twee weken.

3.3   De betaling dient uiterlijk 24 uur voorafgaande aan een van de consulten op de rekening van Annemieke Faber te zijn bijgeschreven dan wel voor aanvang van een dienst contant aan Annemieke Faber te worden voldaan.

3.4   Met het formulier voor ontbinding en herroeping kan een overeengekomen dienst binnen de twee weken wettelijke bedenktijd door klant worden geannuleerd. Alle indien van toepassing geleverde diensten zullen naar rato worden verrekend.

3.5 Wanneer de klant tijdens een dienst of traject stopt zullen de kosten niet geretourneerd worden. Alleen in zeer uitzonderlijke en verifieerbare situaties is dit mogelijk.

 1. Betalingen aan Annemieke Faber

4.1   De klant zal het verschuldigde bedrag doormiddel van een van de onderstaande mogelijkheden aan Annemieke Faber voldoen.

Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:

o    NL96INGB0008341456 t.n.v. hondengedragsdeskundige Annemieke Faber te Gorredijk.

Op de dag van de dienst middels een contante betaling. Klant ontvangt een kwitantie.

4.2   Bij een niet tijdige betaling zal Annemieke Faber geen diensten leveren.

 1. Afmelden van de diensten

5.1   De klant dient minimaal 72 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst, telefonisch dan wel via email de dienst te annuleren. In het geval dat Annemieke Faber niet in staat mocht zijn de telefoon te beantwoorden dient de klant altijd een boodschap in te spreken dan wel te mailen.

5.2  Indien hond van klant loops is dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Loopsheid is nimmer een reden tot terugbetaling.

5.3   Terugbetaling van eventueel gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de klant. Enkel met toestemming van Annemieke Faber kan hierin worden afgeweken.

5.4  Wanneer een dienst geen doorgang kan vinden zal de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.

5.6   Bij overmacht kan Annemieke Faber een overeengekomen dienst tot twee uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van gemaakte kosten.

Tot uiterlijk twee uur voor aanvangstijd wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip bij de volgende omstandigheden:

-Indien de temperatuur  boven de vijfentwintig graden  uitkomt (Leidraad KNMI)

 • De temperatuur onder de min vijf graden Celsius daalt (leidraad KNMI).
 • Bij onweer (in overleg en mede afhankelijk van de ernst).
 • Bij niet verwachtte , ernstige gladheid/bevriezing.

5.8   Voor bepaalde gezamenlijke trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende Annemieke Faber deze trajecten annuleren, het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd aan klant.

5.9   Indien een hond ziek, verwaarloosd o.i.d. is dan behoudt Annemieke Faber zich te allen tijde het recht voor de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling aan Klant.

 1. Gedragstherapie en overige trainingen

7.1   Een klant kan van Annemieke Faber gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.

7.2   Het door klant te verkrijgen advies is gebaseerd op de ruime ervaring van hondengedragsdeskundige Annemieke Faber.

7.3   Advies en/of behandeling leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van Annemieke Faber. De klant blijft altijd geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

7.4   Annemieke Faber kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te behalen verbeteringen van de te behandelen hond van klant. Er worden nooit harde garanties gegeven.

7.5   Annemieke Faber behoudt zich te allen tijde het recht voor een dienst stop te zetten indien klant onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van Annemieke Faber onvoldoende opvolgt.

 1. Overige

8.1   In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde gevallen wellicht niet voorzien gelden de aanwijzingen van hondengedragsdeskundige Annemieke Faber.

8.2   Tijdens diensten kunnen foto’s of video’s worden gemaakt. Deze kunnen enkel door Annemieke Faber worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Wanneer de  klant dit anders wenst zal dit voor aanvang van de dienst met Annemieke Faber moeten worden besproken.

8.3   Kennelijke (druk) fouten of vergissingen in het aanbod van Annemieke Faber op de website, Facebook of andere publicaties, binden Annemieke Faber niet.

8.4   Op alle overeenkomsten gesloten met hondengedragsdeskundige Annemieke Faber is het Nederlands recht van toepassing.

8.5   Annemieke Faber behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen, te veranderen en onderwerpen toe te voegen dan wel deze te verwijderen. Klant zal hier in dat geval op de hoogte worden gebracht.

8.6   Annemieke Faber behoudt altijd het recht een klant te weigeren of een dienst te beëindigen indien deze klant zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Bij onvoldoende motivatie van klant is dit ook mogelijk.

8.7   Annemieke Faber is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, Facebook en andere mediums gegeven informatie.

8.8   Alle rechten van artikelen, blogs, overige content en overige gerelateerde zaken zijn voorbehouden aan Annemieke faber. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Annemieke Faber op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid of op wat voor wijze dan ook worden gebruikt.